دستاوردها و افتخارات تیراژه رایانه تهران
برخی از تأییدیه های ما در سطح ملی

شرکت تیراژه رایانه تهران از بدو تأسیس تا کنون، موفقیت‌های چشمگیر و دستاوردهای بسیاری را از آن خود کرده است . تعهد ما به پیشرفت و ارتقاء کیفی منجر به کسبِ افتخارات و دستاوردهای بسیاری شده است. هرچند رویکرد ما به مقولۀ کیفیت، محدود به اقدام برای اخذ گواهی‌نامه ‌های متعدد نیست اما التزام به کیفیت در ارائۀ خدمات، تیراژه را در مسیر پویایی و تعالی قرار داده است.


گواهینامه ها