شفا در استانهای کشور

گستردگی پوشش سیستم مدیریت اطلاعات بیمارستانی شفا

شرکت تیراژه رایانه افتخار دارد تا با ارائه نرم افزار در 13 استان کشور خدمتگزار جامعه سلامت ایران باشد. گستردگی جغرافیایی کاربران نرم افزار مارا بر آن داشته تا نیازهای بومی هر مرکز را با توجه به روال ها و دستورالعمل های خاص هر مرکز در غالب بومی سازی و توسعه نرم افزار فراهم سازیم. تخصیص نیروی های پشتیبان مقیم در مراکز درمانی مختلف در کنار تیم پشتیبانی مستقر در دفتر مرکزی شرکت تیراژه شرایطی ایده آل جهت خدمت رسانی در سراسر کشور را میسر ساخته است.

تعداد تخت فعال تحت پوشش

تعداد استیشن های کاربری

تعداد بیمارستانهای تحت پوشش

سال های فعالیت

گستردگی جغرافیایی