اخبار سایت

موفقیت در راه اندازی برنامه شفا در مراکز خصوصی

موفقیت در راه اندازی برنامه شفا در مراکز خصوصی

شرکت تیراژه با راه اندازی سیستم اطلاعات بیمارستانی شفا در 37 دانشگاه علوم پزشکی بیشترین سهم بازار از بیمارستان های دولتی را به خود اختصاص داده است. از مهم ترین اهداف شرکت تیراژه رایانه تهران در سال 99 ، پیاده سازی نرم افزار HIS شفا در مراکز خصوصی بوده است که با پیوستن بیمارستان بازرگانان در تهران و کلینیک نور بیرجند به مجموعه شرکت تیراژه، گام های مستحکمی در راه دستیبابی به این هدف برداشته شده است. امید است اعتماد شکل گرفته، موجبات توسعه و گسترش نرم افزار اطلاعات بیمارستانی شفا، در بیمارستانهای خصوصی را بیش از پیش فراهم آورد.