اخبار سایت

کارگاه آموزشی با موضوع " سامانه پرونده الکترونیک سلامت"

کارگاه آموزشی با موضوع " سامانه پرونده الکترونیک سلامت"

شرکت تیراژه رایانه تهران در راستای حس وظیفه شناسی، پژواک دانایی و تعهد خود به نظام درمانی کشور، اهتمام به برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع " سامانه پرونده الکترونیک سلامت" در تاریخ 1396/09/23 به مدت 8 ساعت در محل شرکت نموده است. به دلیل استقبال مسئولان IT مراکز درمانی و دانشگاهی که با آگاهی، کمال خواهی و نظر به اطمینان خاطر و اعتماد وافر به این شرکت در کارگاه حضور بهم رساندند، دست اندرکاران این مجموعه را برآن داشت تا نسبت به برگزاری دومین کارگاه آموزشی با موضوع سپاس را در تاریخ 1396/10/07اقدام نمایند. این کارگاه با هدف افزایش آگاهی و ارتقاء مهارت های علمی و فنی شرکت کنندگان و همچنین توانمندسازی آن جهت ببد روش های عملیاتی پشتیبانی در زمینه سرویس های سپاس برگزار گردید. از مهم ترین دستاورد هایی که در نتیجه تبادل نظر و تجارب میان شرکت کنندگان بدست آمد شناسایی نقاط ضعف برنامه و مرتفع کردن مشکلات مطرح شده بود