اخبار سایت

پیاده سازی نرم افزار شفا در بزرگترين مركز درماني - آموزشي خاورميانه( بیمارستان روانپزشکی رازی)

پیاده سازی نرم افزار شفا در بزرگترين مركز درماني - آموزشي خاورميانه( بیمارستان روانپزشکی رازی)

مركز آموزشي درماني، روانپزشكي رازي به عنوان يكي از قديمي ترين بيمارستان هاي روانپزشکی كشور در سال 1297 شمسي در وسعتي حدود يكصد هكتار تاسيس گرديد. اين مركز با ظرفيت 1375 تخت مصوب بزرگترين مركز درماني - آموزشي خاورميانه است و زير نظر مستقيم دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، خدماتی چون روانپزشكي، پيراپزشكي ، پرستاري ، روانشناسي ، كار درماني ، مدد كاري، توانبخشی و ... به مددجويان ارائه مي دهد. با همت مسئولین محترم دانشگاه با هدف تجمیع اطلاعات آماری و همراهی و مساعدت و تلاش مضاعف کارشناسان واحد فناوری اطلاعات و پرسنل بیمارستان، اول مهرماه سال جاری این مرکز با پیاده سازی نرم افزار شفا، به مجموعه بزرگ خانواده تیراژه پیوست و باری دیگر برگ زرینی بر افتخارات این شرکت افزوده شد.