اخبار سایت

طراحی و پیاده سازی سامانه CashLess

طراحی و پیاده سازی سامانه CashLess

در راستای مکانیزه سازی نظام پرداخت در واحدهای صندوق بیمارستانی، سامانه ای تحت عنوان CashLess در شرکت تیراژه رایانه طراحی و پیاده سازی گردیده است. این سرویس بر روی کیوسک-پوز ارائه شده توسط بانک بارگذاری شده و با اتصال مستقیم به دیتابیس شفا عملیات اجرایی می شود. مراجعه کننده پس از دریافت کدرهگیری پرداخت از واحد ترخیص یا پذیرش ویا هریک از پاراکلینیک ها به دستگاه کیوسک-پوز مراجعه کرده و به صورت خودپرداخت تسویه مالی انجام شده ، قبض دریافتی را به واحد مربوطه جهت دریافت خدمات ارائه می دهد.