اخبار سایت

پیاده سازی نرم افزار شفا در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایلام

پیاده سازی نرم افزار شفا در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایلام

شرکت تیراژه رایانه تهران موفق به راه اندازی نرم افزار شفا در تمامی بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایلام نموده است. همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایلام با شرکت تیراژه با پیاده سازی نرم افزار شفا در دو بیمارستان مصطفی خمینی و امام خمینی در سال 1387 آغاز شد و حال با لطف و عنایت پروردگار و با حسن همکاری، خدمات خالصانه و زحمات بی شائبه تیم محترم IT دانشگاه ، پروژه راه اندازی نرم افزار شفا در سایر مراکز درمانی این استان نیز با موفقیت به اتمام رسید.