ابزارهای مدیریتی

مجموعه ابزارهای پشتیبانی از تصمیم گیری

بخش جدایی ناپذیر برنامه شفا داشبورد تحلیلی فراگیری است که داده های تصمیم سازی قابل عملیاتی شدن را برای بهینه سازی عملکرد و بازده ارائه می دهد و در نهایت فعالیت های هر واحد و عملکرد دپارتمان ها را برای بهبود مراقبت از بیماران و بازدهی، بررسی می کند. با استفاده از این مجموعه ابزار قدرتمند، مدیران بیمارستان می توانند داده ها را بدون صرف زمان اضافی و در قالب مد نظرشان مشاهده کنند. همچنین می توانند با یک مرور کلی به کمک داشبوردهای فراگیر، داده ها را مدیریت نمایند. به علاوه مدیران میتوانند روال های کاری، بهره وری، عملکرد و داده ها را تحلیل و بررسی نمایند.

از طرف دیگر این داشبورد به وسیله ارائه خلاصه وضعیت ها و دیاگرام ها، به مدیران بیمارستان (و یا حتی پزشکان مجاز) اجازه میدهد که بتوانند با توجه به ارتباطشان با پورتال، بدون وقفه به داده های لازم دسترسی داشته و یا آن ها را تغییر دهند. این پورتال به شما امکان می دهد به سرعت به داده های بخش های بستری دسترسی داشته باشید و به این ترتیب می توانید ارائه ها و گزارشات مختلف را طراحی و ایجاد کنید. بنابراین، شما برای ایجاد گزارشات جدید در چارچوب های زمانی و بر اساس ویژگی های مدّ نظر بیمارستان خودتان از آزادی عمل کامل برخوردار خواهید بود.

برخی از ویژگی های جالب و برجسته این قابلیت عبارتند از:

  • امکان ارائه گزارشهای آماری برای مدیریت عملکرد و فعالیت
  • تسهیل قابلیت مشاهده بازده سازمانی
  • پاسخ دهی به سؤالات ویژه در صورت نیاز
  • داده های ویژه کیفی
  • پایش بازده، روال های کاری و عملکرد
  • تحلیل و گزارش دهی چند جنبه ای
  • حرکت بر اساس شاخص های عملکرد