محصولات

نمونه پروژه های اندروید

نرم افزار شفا - برای بیماران

بهره گیرندگان: بیماران بیمارستان ها

  • لیست بیمه های طرف قرارداد بیمارستان
  • آدرس بیمارستان
  • تلفن ها و امکان تماس مستقیم
  • تصاویر بخش ها و امکانات بیمارستان
  • ارسال پیام و مشاوره برای پزشک

نرم افزار پرونده الکترونیک بیماران

رونده الکترونیک بیمار یا پرونده الکترونیک سلامت مدرکی است که عمدتاً" مراقبت‌های دوره‌ای ارائه شده بوسیله مراکز درمانی را توصیف می‌کند و در بیمارستان و سایر مراکز ارائه خدمات درمانی مثل واحدهای تخصصی و یا مراکز بهداشتی نیز ایجاد می‌شود. پرونده الکترونیکی بیمار نوع الکترونیکی پرونده سلامت شخصی می‌باشد.

  • نگهداری تاریخچه ای از معاینات بیمار
  • تشخیص خطا در تجویز دارو
  • تگهداری مدارک و اطلاعات پزشکی بیمار
  • تعیین آزمایشات و نگهداری پاسخ آزمایش
  • مراحل و زمانبدی واکسیناسیون