مرورری بر محصولات تولیدی و فن آوری های بکار گرفته شده