نرم افزار مالی و حسابداری- مدل 1


 

حوزه مالی

 

 

امکانات

مزایا

ساختار حساب‌‌‌ ها

عملیات طی دوره و پایان دوره

گزارش ‌‌گیری

 

نرم افزار مالی و حسابداری- مدل 2