توسعه نرم افزارهای سفارشی با کیفیت بالا

توسعه نرم افزارهای سفارشی با کیفیت بالا

سالیان متمادی فعالیت در بیمارستان های مختلف به خوبی نشان می دهد که اجرای برنامه ریزی و همکاری صمیمانه بین شرکت و بیمارستان برای پیاده سازی و استقرار موفق سامانه جامع اطلاعات بیمارستانی الزامی است. بیمارستانها بعنوان یک بخش اصلی در نظام سلامت کشور، دارای یکی از پیچیده ترین ساختارهای فرآیندی در نظام های سازمانی دنیا هستند. همراهی و ارتباط تنگانگ فرآیندهای اداری و مالی با روالهای درمانی و تشخیصی، و مواجهه آنها با سلامت و زندگی افراد، مدیریت این فرآیندها را بسیار حساس و مشکل نموده است. لذا انجام اتوماسیون و پیاده سازی سامانه مدیریت اطلاعات بیمارستانی به لحاظ ایجاد تغییرات در برخی فرآیندها در جهت بهینه سازی، باید با رویکردی علمی و کارشناسانه صورت پذیرد.

ما بر این باور هستیم که امکان ندارد (و نباید) یک سامانه مدیریت اطلاعات بیمارستانی را به صورت یک بسته آماده، ثابت، و غیر منعطف عرضه نمود. علیرغم یکسان بودن حوزه فعالیت و شباهت زیاد فرآیندهای بیمارستان ها، اما هر بیمارستان دارای ساختار و ویژگی های مختص به خود است که به آن هویت و شخصیتی منحصر به فرد میبخشد. لذا شخصی سازی و اجرای نیازهای ویژه برای هر بیمارستان، از ضروریات پیاده سازی سامانه اطلاعات بیمارستانی محسوب می شود.

تجربیات شرکت مهندسی تیراژه رایانه تهران در راه اندازی بیمارستان های متعدد در داخل کشور، ما را در جهت بکارگیری یک روش برنامه ریزی دقیق مبتنی بر استاندارد یاری نموده است. و همکاری تنگاتنگ دو مجموعه را در جهت پیاده سازی و استقرار سیستم جامع اطلاعات بیمارستانی روشن نموده است. الگوی مورد استفاده شرکت تیراژه در زمینه استقرار سامانه HIS مبتنی بر بکارگیری اصول استاندارد و شناخته شده در دو حوزه مدیریت پروژه (Project Management) و مدیریت تغییر در سازمان (Enterprise Change Management) میباشد.

رویکرد ما در حوزه مدیریت پروژه براساس شناخت پارامترهای پروژه، ارتباط متقابل با ذینفعان کلیدی، پیاده سازی موازی، تحویل خروجی ها، و ارزیابی نتایج است. برخی از فعالیت ها و سرفصل برنامه های ما در این قسمت عبارتند از:

 • شناخت چشم انداز و حوزه عملکردی پروژه، طراحی و برنامه ریزی فعالیت ها
 • بکارگیری اصول مدیریت پروژه های دارای ذینفعان متعدد
 • مدیریت روال های تهیه و تدارک محصول (سامانه اختصاصی)
 • استفاده از راهکارهای استقرار پروژه های IT که شامل آموزش و پشتیبانی نیز می باشد
 • ارزیابی مکرر و دوره ای نتایج فعالیت های انجام شده
 • بهینه سازی استقرار فناوری و بهینه سازی فرآیندهای لازم

مدیریت تغییر یک الگوی روش شناسی است که شانس موفقیت پروژه های IT را افزایش می دهد، از میزان ریسک های پروژه می کاهد، هزینه ها را در سطح حداقل ممکن نگاه می دارد، و از نتایج بهترین تجارب استفاده می نماید. مدیریت تغییر خصوصا در حوزه استقرار فناوری های سلامت، ابزار بسیار ارزشمندی محسوب میشود. شرکت تیراژه رایانه تهران دارای تجارب چندین ساله در زمینه بکارگیری راهبردهای مدیریت تغییر در جوامع بیمارستانی است. عناوین برخی از اهم برنامه های ما در این قسمت به شرح زیر است:

 • بهینه سازی فرآیندهای ضروری در بخش های بالینی جهت اتوماسیون
 • ارزیابی هریک از واحدها و بخش ها قبل از شروع پیاده سازی
 • شناخت و تعیین چالش ها در فرآیندهای موجود و پیش بینی راهبردهای مقابله با آنها
 • در نظر گرفتن جریان های کاری و راهبری بهینه جهت افزایش بازدهی و رضایتمندی
 • بکارگیری روش هایی جهت افزایش تمایل ذینفعان به همکاری بین دو مجموعه

براساس اصول فوق، شرکت تیراژه یک الگو و برنامه اجرایی استاندارد را برای پیاده سازی و استقرار سامانه HIS طراحی نموده است. این الگو که با موفقیت در بیمارستان های متعددی بکار گرفته شده، بر اساس نتایج حاصل از بهترین تجارب در این بیمارستان ها، بصورت مداوم بازسازی و بهینه میگردد. ما با انجام کارشناسی های لازم، این الگو را در هر بیمارستان مطابق شرایط و نیازمندی های خاص آنجا، به روز رسانده و و برنامه اجرایی ویژه آن بیمارستان را طراحی میکنیم. این برنامه، ریز فعالیتهای هر دو طرف پروژه را با زمان بندی دقیق مشخص می نماید.

در این روش، شرکت تیراژه کل پروژه پیاده سازی سیستم اطلاعات بیمارستانی را به چند فاز مشخص تقسیم میکند. به این ترتیب مدیران بیمارستان فرصت خواهند داشت تا پیشرفت پروژه را با دقت بیش تری ارزیابی و پایش نمایند. در پایان هر فاز، گروه کاری بیمارستان نتایج را بررسی و ارزیابی کرده و طی مدت از پیش تعیین شده، تغییرات لازم و شخصی سازی ها را به اطلاع شرکت می رسانند.

انجام شناخت اولیه، ارزیابی نیازها و فاز آغاز، گام های ابتدایی هستند. بهینه سازی و بومی سازی HIS مطابق نیازمندی های مورد نظر بیمارستان مراحل بعدی پروژه خواهند بود. استقرار نرم افزار در بخش های مختلف بیمارستان ممکن است همزمان با این مراحل و یا پس از اتمام آنها انجام شوند (با توجه به شرایط خاص بیمارستان). در انتها نیز دوره پشتیبانی رایگان (Warranty) سیستم آغاز می گردد. تعهدات شرکت جهت پشتیبانی و نحوه ارائه خدمات پشتیبانی در طی دوره راه اندازی و پشتیبانی رایگان، در قسمت های مربوطه شرح داده شده است. برآورد زمانی کل پروژه جهت انجام تمام این مراحل بطور اختصاصی برای هر بیمارستان محاسبه میشود، ولی مدت متوسط آن بین 4 تا 6 ماه است هر چند که در بیمارستان های بزرگ این زمان افزایش خواهد یافت.

انتظار می رود پس از پایان زمان راه اندازی کامل پروژه و تحویل سیستم، بستر برای توسعه و تعالی تکنولوژی اطلاعات در بیمارستان فراهم شده و امکان تعریف پروژه های دیگری در خصوص اهداف عالی سلامت و درمان در بیمارستان وجود داشته باشد.

نمونه طرح توسعه سفارشی

 • اتصال به سیستم رفاهی هوشمند
 • ثبت خطای پزشکی
 • کارتابل ترخیص
 • سیستم برای ارزشیابی بیمارستان
 • CRM داخلی بیمارستان
 • برقراری ارتباط با وب سرویس MCMC
 • سیستم پرداخت Cashless
 • سیستم تشکیل پرونده و Unique Code
 • انواع فرم شرح حال
 • شورای پزشکی
 • نقلیه