آسان سازی مدیریت اطلاعات بیمارستانی

راهکار های موثر برای فائق آمدن بر چالش های بیمارستانی

مراقبت از سلامت همواره حوزه ای پیچیده و چالش برانگیز به ویژه در بیمارستان ها بوده است. با وجود بهبودها و سرمایه گذاری های اساسی بر روی اتوماسیون، بیمارستان ها و سایر سازمان های مراقبت از سلامت، هنوز در بکار گیری فناوری های جدید و مدیریت بهینه اطلاعات بیمارستانی با مشکلات مختلفی رو در رو هستند. مدیران بیمارستان ها در جهت ارائه خدمات و مراقبتها با بالاترین کیفیت و امنیت به بیماران و خانواده هایشان با چالشهایی مواجه میباشند.

شرکت تیراژه رایانه تهران طیف گسترده ای از راهکارها و محصولات را برای غلبه بر این چالش ها پیشنهاد میدهد. راهکارهای تخصصی ما در بر گیرنده مدیریت چرخه هزینه ها، مدیریت اطلاعات پزشکی بیماران، و پورتال بیمارستانی است. نتایج موثر بکارگیری راهکارهای تخصصی شرکت تیراژه، در بیمارستان های مختلف با موفقیت به اثبات رسیده است.

بکارگیری این روشها نه تنها مشکلات داخلی بیمارستان را مرتفع خواهد ساخت، بلکه بیمارستان را قادر می سازد تا با سایر سیستم های مدیریت اطلاعات سلامت در سازمان های مختلف دولتی و دانشگاهی ارتباط برقرار کند. تجربیات و تخصص ما در فناوری های مراقبت از سلامت، کارآیی راهکارهای تیراژه را به سطحی رسانده است که با بیشترین میزان موفقیت به سازمان شما کمک می کند تا اغلب چالش های حوزه مراقبت از سلامت (شامل موارد زیر) را مرتفع سازید:

  • مدیریت بهینه سازی چرخه مالی
  • مدیریت ایمنی بیمار
  • یکپارچه سازی سیستم
  • تبادل اطلاعات بیمارستانی