• برخی از تأییدیه های ما در سطح ملی
  • کسب رتبه برتر در ارزیابی سیستم های اطلاعات بیمارستانی ایران ارائه شده توسط وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران ـ 1389
  • دریافت استاندارد طرح سپاس که یک سیستم گستردۀ ملی برای انتقال اطلاعات EHR بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمارستان های حوزۀ عمومی است. پس از دریافت این تأییدیه و اجرای این استاندارد در محصولاتمان، شرکت تیراژه رایانه تهران به یکی از اصلی ترین تامین کنندگان سیستم اطلاعات بیمارستانی در مطالعات ملی آزمایشی در استانهای مختلف کشور تبدیل شد.