تیراژه در سطح کشور


گستردگی پوشش سیستم مدیریت اطلاعات بیمارستانی شفا

تعداد تخت فعال تحت پوشش

13000

تعداد استیشن های کاربری 

13000