یکپارچه سازی سیستم


سیستم های اطلاعاتی بسیاری در بیمارستان موجود است. سیستم اطلاعات بیمارستانی اصلی، سیستم های اطلاعات بالینی، سیستم های آزمایشگاهی، PACS، سیستم مدیریت دارایی، سیستم بخش اورژانس، سیستم اطلاعات داروخانه (انبار دارویی) و این فهرست می تواند گسترش نیز یابد. اما به وسیله اطلاعات موجود در این مخازن پراکنده در سیستم های چندگانه، چگونه میتوان بیمارستان را به صورت مطلوب مدیریت نمود؟ و چگونه میتوان همه این اطلاعات را برای مجموعه تیم های درمانی و یا اداری گردآوری کرد؟

شرکت تیراژه رایانه تهران با طراحی سیستم هوشمند و پیشرفتۀ شفا به شما کمک می کند تا تمامی این چالشها را از پیش پای خود بردارید. نرم افزار شفا، کلیۀ اطلاعات بیماران را از تمامی سیستم های اطلاعاتی واحدهای بیمارستانی در یک محیط یکپارچه، جمع آوری کرده و به تناسب نیاز هر قسمت و یا سطح مشخص شدۀ دسترسی برای هر کاربر، در اختیار آنان قرار می دهد.

شفا برای یکپارچه سازی اطلاعات واحد های مختلف یک بیمارستان و یا تجمیع اطلاعات چند بیمارستان به صورت همزمان، هیچگونه محدودیتی ندارد. راهکارهای یکپارچه سازی برنامه شفا به شما کمک می کند تا:

  • اطلاعات بیماران را از هر منبع و در هر قالبی را به صورت مجازی یکپارچه نموده و با هم مرتبط نمایید.
  • داده ها را به کمک یک چارچوب قدرتمند و یکپارچه، استخراج کرده، استاندارد نموده و انتقال دهید.
  • مجموعه داده های غنی و پیچیده را در یک محیط واحد نمایش و ارائه دهید.


برنامه شفا یک راهکار قدرتمند یکپارچه سازی به شما ارائه می دهد که دست یابی به اهداف فناوری اطلاعات را ممکن می سازد. همچنین راه حلی را ارائه میکند تا به واسطه آن بتوانید همه اطلاعات موردنیاز پزشکان را به آنها ارائه دهید.